กลุ่มงานแพทย์แผนจีน

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางกินรี ลิ้มเฮาะสูน 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพิทยาภรณ์ รัศมีงาม

แพทย์แผนจีน

นางสาวนุชนภางค์ มลประเสริฐ

ผู้ช่วยแพทย์แผนจีน

ใส่ความเห็น