กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวสุรภา ธรรมสารนักจัดการงานทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายปรีชาพล พุกศรีสุข

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางวารี พินนอก

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 นายฐานวัฒน์ จารุธนกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางชลดา ครัวกลาง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวศิริกุล ไข่แก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางอรอนงค์ เอี่อมสุคนธ์

นักวิชาการพัสดุ

น.ส.สุชัญญา อานุภาวะวัฒน์

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวสร้อยสุรีย์ นิยม

พนักงานประจำห้องยา

นายนพคุณ บุญประสิทธิ์

นายช่างเทคนิค

นายชาตรี  หริ่มเจริญ

นายช่างไฟฟ้า

นายณัฐพล  แสวงผล

นายช่างไฟฟ้า

นางจินตนา เพ็งละออ

เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสายฝน ทองรัศมี

เจ้าพนักงานธุรการ

 นายเกษม ทรัพย์คง

พนักงานขับรถ

นายสถิตย์ ฟักสวัสดิ์

พนักงานบริการ(ขับรถ)

 นายอรรถสิทธิ์ ดีสวัสดิ์

พนักงานบริการ(ขับรถ)