กลุ่มงานการพยาบาล

บุคลากรในกลุ่มงาน

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางทรรศนีย์ พูลผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ