งานพยาบาลผู้ป่วยนอก

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางทรรศนีย์ พูลผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยนอก

นางสาวนิสากร พุทธรักษา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนลินภัสสร์ โสมรักษ์นิชา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางอรอนงค์  ท่าทราย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวยุจิรา พุทธเมฆ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางเพ็ญ มงคลชนะชัย

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

นางสาวพรพิมล จันทมี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวพรทิพย์ สัมฤทธิ์

นักจัดการงานทั่วไป