กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

นางกินรี ลิ้มเฮาะสูน 

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายเรวัตร์ ทองเหลือง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวกนกพร เย็นใจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 นางสาวอภินยา อภิวังโสกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายกัมปนาท สร้อยอากาศ     เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นายไพบูลย์ ตันติปาลพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 นางสาวจารุณี วงษ์ลักษณ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์ไกร      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฑามาศ เจริญสุขพนักงานช่วยเหลือไข้

นางสาวแสงเดือน บุญเจริญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

   นางดาลัด ผึ้งน้อย        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวพรพิไล เหลืองสุขเจริญพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวกนกวรรณ สาธุอยู่ศิริกุล นักจิตวิทยาปฏิบัติการ

นางสาวชญานันท์ จิตตะพิบูนน์นักจัดการงานทั่วไป

 

– รายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพEEC

– มาตรฐานการพยาบาล งานอาชีวอนามัย

– คู่มือตรวจประเมินงานอาชีวอนามัย

–  มาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

–  นโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

– คู่มือด้านสุขาภิบาลอาหาร

– คู่มือด้านคุณภาพน้ำบริโภค

– คู่มือด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

– เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

– เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลชุมชน

– เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

– อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน