กลุ่มงานเภสัชกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม

เภสัชกรหญิงปุณณภา แสงอำนาจเจริญ

เภสัชกรชำนาญการ

ภกญ.ศศิธร กาญจนพรชัย

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภก.ชุติวัฒน์ ประดิษฐ์พัสตรา

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภกญ.ฐิติญา วัฒนกุล

เภสัชกรปฏิบัติการ

ภก.สาธิต การย์บรรจบ

เภสัชกรปฏิบัติการ

นางสาวศักดิ์ศรี พงษ์สุวรรณ

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

 นางสาวลัดดา เล็กชะอุ่ม

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

 นายนิรันดร์ คงอิ่ม

เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาวปียะฉัตร เลื่อมสำราญ

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

นายโฆษิต ดีรัศมี

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวเจนจิรา ลิ้มสกุล

พนักงานบริการ(ห้องยา)

นายพศวัต พัสดุ

พนักงานบริการ