กลุ่มงานทันตกรรม

 หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

ทันตแพทย์หญิงปวีณา หงส์เกรียงไกร

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ทพญ.ปิยภัสว์ เจียสุวรรณ

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ทพ.สาริศ ปิยสุนทร

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทพญ.นันทิกา เลาะหนับ

ทันตแพทย์ชำนาญการ

ทพญ.พิชญา น้ำค้างงาม

ทันตแพทย์ปฏิบัติกา

 

นางสาวปฎิญญา มงกุฎทอง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชำนาญงาน

 

นางณัฐสุมน ศิริวงศ์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ชำนาญงาน

นางสาวดวงหทัย ถาวรศิลป์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

นางสาวมนสิชา แสงเกิด

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวน้ำทิพย์ ขจรฤทธิ์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวสุกัญญา จันทรสุรินทร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้