กลุ่มงานรังสีวิทยา

หัวหน้ากลุ่มรังสีวิทยา

นางเฉลิมวรรณ รุ่งเรืองกิจวัฒนา

นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ

นายพิบูลย์ จันทร์สร้อย

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

นางวิมลพรรณ บุญซุ่นหลี

นักรังสีการแพทย์จ้า