กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

นางกรรณิการ์ ตันติวัฒนทรัพย์ 

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

นางสาวธิษฌามณี ศิริจันทร์

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางพจนา ผิวจันทร์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวหฤทัยชนก ศรีชมภู

นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางอภัสสร แสงอรุณ

เจ้าพนักงานธุรการ