กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

   หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์

                                                                                                       

พญ.ณวรรณศา ธนัชเดชสุธาทิพย์

นายแพทย์ชำนาญการ

 นพ.ปรมินทร์ เมธีกุล

นายแพทย์ชำนาญการ

นพ.อภิรักษ์ สินทรัพย์  

นายแพทย์ปฏิบัติการ

พญ.ณิชากร ตู้จินดา

นายแพทย์ปฏิบัติการ

 

พญ.หทัยกานต์ เมืองแก้ว

นายแพทย์ปฏิบัติการ