กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์

และสารสนเทศทางการแพทย์

นางประภัสสร นิยม 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 นางสาวอังคณา ด้วงเงิน 

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกุสุมา  มะลูลีม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวอัจฉรา ทองสนธิ

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวรมิดา พรประเสริฐ

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นายปุญญาพัฒน์ พินนอก

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายยงยุทธ ลัดกรูด

นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)

นางจิรารัตน์ ทรัพย์คง

ผู้ช่วยเหลือคนไข้(ห้องบัตร)

นางทาริกา พุ่มพุก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ห้องบัตร)

นางปานทิพย์ ศรีอิ่ม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ห้องบัตร)

นางสาวสุรภา ธรรมสาร

นักจัดการงานทั่วไป(งานวิชาการ)

นายศักดิธัช ทรัพย์คง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์