งานพยาบาลผู้ป่วยใน

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางทรรศนีย์ พูลผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน

นางสินีนุช มุ่งถิ่น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางผุสดี  ฟุ้งสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวรุจิกร บุญสม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสมศรี  อ้อมเขต

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายราเชน  ฟุ้งสวัสดิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวภัชชาภรณ์  นิยม

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางศิราณี ผลถาวรสุข

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวปสัสสร  หมอกเจริญ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวรัตติยา ยูซบ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวสิริภัทร  สุขโขใจ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

 

นางสาววิไลพร รุ่งศิริ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวสุภาภรณ์ คำทอง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวสุนิตา กุลาราช

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวภาณุมาศ สมประสงค์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวภิญดา คำพานิช

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพัชราวรรณ กองสา

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 

นางสาวชนนิกานต์ โหมดศิริ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาววาสนา  หนูเสริม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวจีรนันท์ ศรีกนก

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวนิศารัตน์ ดีรัศมี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้