ITA 2563

โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

 

ลำดับที่ คู่มือ/คำสั่ง/แผนปฏิบัติการ ดาวน์โหลด
1 ข้อบังคับจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลด
2 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข  ดาวน์โหลด
3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ดาวน์โหลด
4 แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  ดาวน์โหลด

ดัชนีความโปร่งใส

 • ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)  ดาวน์โหลด

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัด
      
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี   ดาวน์โหลด 
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ    ดาวน์โหลด 
      

 • ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร   [คลิกที่นี่]
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่   [คลิกที่นี่]
 EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ [คลิกที่นี่]

 • ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน    ดาวน์โหลด
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน    

 1. ข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย

1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน [คลิกที่นี่]
1.2 นโยบายผู้บริหาร [คลิกที่นี่]
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน [คลิกที่นี่]
1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง [คลิกที่นี่]
1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH [คลิกที่นี่]
1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม [คลิกที่นี่]
1.7 พระราชบัญญัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [คลิกที่นี่]
1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2562 [คลิกที่นี่]
1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 [คลิกที่นี่]
1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข [คลิกที่นี่]
1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข [คลิกที่นี่]​​
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน [คลิกที่นี่]
3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน [คลิกที่นี่]
4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน [คลิกที่นี่]
5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ [คลิกที่นี่]
6. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ [คลิกที่นี่]
7. ข้อมูลการจัดชื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา [คลิกที่นี่]​​
7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี [คลิกที่นี่]​​
7.3 ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง [คลิกที่นี่]​​
7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ [คลิกที่นี่]​​
7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) [คลิกที่นี่]​​ (จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2563 แบบสขร.1)
8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน [คลิกที่นี่]
9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) [คลิกที่นี่]

ความรับผิดชอบ
 • ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวน์โหลด
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)   ดาวน์โหลด
EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวน์โหลด

 • ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
 EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   ดาวน์โหลด 
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ  

 • ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  [คลิกที่นี่ ]

 • ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน
 EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน   ดาวน์โหลด

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
 • ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน
 EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน   ดาวน์โหลด

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร
 • ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน    ดาวน์โหลด  
          
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่        

 • ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน      [คลิกที่นี่]
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน    [คลิกที่นี่]   
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่   

 • ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  [คลิกที่นี่ ]
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง [คลิกที่นี่ ]

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
 • ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลด
 EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้     ดาวน์โหลด