งานพยาบาลหน่วยงานควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางทรรศนีย์ พูลผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานพยาบาลหน่วยงานควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

นางพูลศรี วัฒนเหลืองอรุณ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวปรียา อ่วมเกษม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวภัทรวดี เพชรรัตน์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายธีรเนตร วัฒนกุลพนักงานเปล นางสาวนาริน อินตาพนักงานช่วยเหลือคนไข้