งานพยาบาลผู้คลอด

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางทรรศนีย์ พูลผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานพยาบาล ผู้คลอด

นางนลินภัสสร์ โสมรักษ์นิชา

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางนสุภาวดี แสงสง่าสี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอัจฉรา  ชินสุข

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวไวยะดา เกตุแพร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวแววตา แสงจันทร์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้