กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นางสาวเกษราภรณ์ บุญญกนก

แพทย์แผนไทยชำนาญการ

นางสาวญาณินท์ พลดงนอก

แพทย์แผนไทย

นางสาววราพร เหล่าอุ่นอ่อน

แพทย์แผนไทย

นางสาวอังคณา เปรมศรี

พนักงานช่วยการพยาบาล

 

นายชาตรี เจิมถาวร

พนักงานบริการ