กลุ่มงานโภชนาการ

หัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการ

นางสาวดวงรัตน์ ทองอ่วม

นักโภชนาการ

นางสาวสายวิรุณ รุ่งเรืองกิจพัฒนา

พนักงานประกอบอาหาร

นางสาวเสาวนีย์ บุญเกิด

พนักงานประกอบอาหาร

นางไพเราะ ยิ้มแย้ม

พนักงานประกอบอาหาร