กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

นางสาวภาวนา ใจกาง

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นางสาวธัญรัตน์ โรจนานุกูลพงศ์

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

นางสาวอนันตยา ปิ่นเจริญ

นักกายภาพบำบัด

นางสาวศศิธร คดีธรรม

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นายพงษ์ศักดิ์ เพ็งละออ

พนักงานบริการ