ผลงานตามตัวชี้วัด

รายงานQOF 2563
ผลงานตามยุทธศาสตร ์ รอบ 3 เดือน
ผลงานตามยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน
ผลงานตามยุทธศาสตร์ รอบ 9 เดือน
นิเทศงาน ปี 2562
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด QOF อำเภอบ้านโพธิ์
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพปี 2565
สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพปี 25656 ไตรมาสที่ 1