ผลงานตามยุทธศาสตร ์ รอบ 3 เดือน

สรุปการประเมินผลการรับรองการปฏิบัติราชการ PA-PSPG เครือข่ายสุขภาพอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2561