เกี่ยวกับเรา

ประวัติโรงพยาบาลบ้านโพธิ์
ประวัติอำเภอบ้านโพธิ์
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านโพธิ์
ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบ้านโพธิ์
แผนการใช้เงินงบประมาณ 2564
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมาย
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ผลงานตามยุทธศาสตร
ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจ
นโยบายงดให้และรับของขวัญปีใหม่
ประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี
Happinometer รพ.บ้านโพธิ์