งานพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

นางทรรศนีย์ พูลผล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

หัวหน้างานพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

นางอรนุช มากรด

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางประคอง พลอยจั่น

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางพิชญาภัค บุญประสิทธิ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสุภัสชรีย์ ตุลาพันธ์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวศิริภา ศิริพรมพิศาล

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายภาณุวัฒน์ เกตุแพร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวนพวรรณ นีละมณี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวธัญจิราภัสสร์ นาป่า

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวชุลีรัตน์ น้อยมณี

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจารุณี ขาวอุไร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวบุษบา นีละมณี

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวจิรัชยา สุขาฤดี

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาวอริษสา อินทโชติ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายนรินทร์ ช่วงโชติ

พนักงานเปล

นายเรืองวิทย์ เพ็งละออ

พนักงานบริการ (เปล)

นายสุรเชษ ศิริวัน

พนักงานเปล

นายชนนันท์ สุขมาลย์

พนักงานเปล