โรงพยาบาลบางปะกง ยินดีต้อนรับ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คลิก >> Facebook Page  :  โรงพยาบาลบางปะกง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ รายการ
1 แผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ โรงพยาบาลบางปะกง ปี 2566 
2

3

สรุป กำกับ แผนปฏิบัติการ รพ.บางปะกง ปี 2566  

แผนโรงพยาบาลบางปะกง ประจำปี 2566 

4 สรุปแผน ปี 2565
5  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
6 กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
8 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2562-2565(ฉบับทบทวน ปี 65)
9 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี 2564
10 ขั้นตอนการปฎิบัติงานข้อกำหนดจริยธรรม ปี 2564
11 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
12 สรุปผลกำกับ ติดตาม แผนปฏิบัติการ ปี 64
13 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกิจกรรม

 

Download เป้าหมายความปลอดภัยของผู้ป่วย 2561 
Download
 มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ-ฉบับที่-5
Download KPI กระทรวงปี 64 
Download New HA Standard_Risk Management
Download แก่นของHA
Download RCA2 to RR workshop
Download พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น