สาระน่ารู้

กิจกรรมการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564

                   ผลการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่น               จังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2564

 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก(GECC) ประจำปี พ.ศ.2561 

ลำดับที่ 52 โรงพยาบาลพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ 2561

ขั้นตอนการขออนุมัติจัดบริการ และขั้นตอนการกำกับ ติดตามประเมินผล       “คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ”

แนวทางปฏิบัติการจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชนของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

VDO หมอครอบครัว

Infographic – Advance Care Planning

ผลงานวิชาการ Service Plan จังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2561

โปสเตอร์ผลงานวิชาการ Service Plan จังหวัดฉะเชิงเทรา2561