ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

No Comments

ประกาศข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

(รอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

“Happinometer”

No Comments

ประชุมเตรียมสู่ตำแหน่งผู้บริหารรุ่น1

No Comments

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บริหาร รุ่น 1

ประมวลภาพกิจกรรมวันที่ 20 เมษายน 2561