ตรวจสอบภายใน

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

กิจกรรม

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

   

       งานบริหารทั่วไป       การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงาน  การบริหารงานธุรการและสารบรรณ การบริหารงานการเงิน การบัญชี   งานพัสดุ  และระบบควบคุมภายใน ให้ดำเนินการถูกต้องตามกฏระเบียบ

 

         กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา     ประกอบไปด้วย   4   งาน

         *  งานสารบรรณ   มีภารกิจดานบริหารงานเอกสารราชการ  การตรวจสอบหนังสิอราชการ   การรับ-ส่งหนังสือราชการ  การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร 

         *  งานการเงินและบัญชี  การเงิน เป็นงานที่การบันทึก ดูแล จัดเตรียม การรับเงิน การจ่ายเงิน การจัดเก็บเงิน การนำฝากธนาคาร รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเงินฝากธนาคาร    การบัญชี  เป็นการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ถูกต้อง ของการบันทึกรายการ  การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

         *  งานพัสดุ    ปฏิบัติภารกิจกี่ยวกับพัสดุ การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่ายและการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดให้ได้มาซึ่งพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ สินทรัพย์ถาวร หรือการบริการ

          *  งานยานพาหนะและซ่อมบำรุง  ปฏิบัติภารกิจในด้านบริการยานพาหนะของทางราชการ  การดูแลบำรุงรักษายานพาหนะที่มีอยู่่ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน การดำเนินการทางทะเบียนยานพาหนะ การจัดทำประภัยรถราชการ   และปฎิบัติงานในด้านบริการดูแล ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน และบริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม 

 

 

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น


 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | ใส่ความเห็น

 

 

 

โพสท์ใน ไม่มีหมวดหมู่ | 1 ความเห็น