ลักษณะพิเศษ

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติงานการแพทย์แผนไทยฯ ปีงบประมาณ 2566-2570

ลักษณะพิเศษ

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการประเมินศูนย์เวลเนส wellness Center ปีงบประมาณ 2567

คู่มือเวลเนส และ คู่มือการใช้งาน

ลักษณะพิเศษ

“วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2567

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอาคาร ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การอำนวยการของ นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายแพทย์กสิวัฒน์ ศรีประดิษฐ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ พร้อมทั้งกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2567 โดยมี หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และโรงพยาบาลในจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานอันสำคัญของระบบสาธารณสุขของชาติไทย ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศ ถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” และมีบริการตรวจร่างกายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขาเขตสุขภาพที่ 6 และนิทรรศการ นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย โดย โรงพยาบาลท่าตะเกียบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปลายกระจับ ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา 2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับรองหมอพื้นบ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการหมอพื้นบ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมจำนวน 24 คน
   
ภาพ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.ฉะเชิงเทรา/ข่าว กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ฉะเชิงเทรา

“วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสิริโสธร ชั้น 2 อาคารทันตกรรมและแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดพิธี วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย” เนื่องใน “วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2565 โดย นายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีวางพุ่มดอกไม้ พร้อมทั้งกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า และถวายความเคารพ พระบรมสาทิสลักษณ์ โดยมี นายสมบัติ ทั่งทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธี พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งคือ การรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้าง ทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานอันสำคัญ ของระบบสาธารณสุขของชาติไทย ซึ่งวันที่ 16 มิถุนายน 2558 สำนักนายกรัฐมนตรี ออกประกาศ ถวายพระราชสมัญญานาม “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทย“ แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “และกำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวัน “ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ”
 
————————————————————–
ภาพ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.ฉะเชิงเทรา / ข่าว กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ฉะเชิงเทรา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ปี 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุเทพ วัชรปิยานันทน์ อดีตอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกสำนักนายทะเบียนจังหวัดดีเด่นฯ
เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พร้อมด้วย ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย และคณะ โดยมี นายสมบัติ ทั่งทอง
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นำเสนอผลการดำเนินงานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาระบบงานนายทะเบียนจังหวัด ศึกษา รวบรวมสถานการณ์การดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีการจัดบูธนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยแพทย์แผนไทยจาก
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้ง วิสาหกิจชุมชนจัดบูธนำเสนอการดำเนินงานปลูกกัญชา และศึกษาดูงานการนวดแผนไทย
ที่คลินิกทันตกรรมและแพทย์แผนไทย ผู้เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ช่วยนายทะเบียนในเขตสุขภาพที่ 6 วิสาหกิจชุมชน และแพทย์แผนไทยในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวม จำนวน 35 คน

ภาพ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.ฉะเชิงเทรา/ข่าว กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ฉะเชิงเทรา

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดฉะเชิงเทราฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุนทร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมบัติ ทั่งทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดฉะเชิงเทราฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วย นางวิภาวี สุวรรณธร หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ บุคลากรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสร่มสุขภาพตำบล จำนวน 30 คน โดยมี วิทยากร นายชาตรี นันทพานิช
นักวิเคราะห์นโยบายชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข มาให้ความรู้ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสามารถทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพและแผนปฏิบัติการที่เหมาะสม
มีประสิทธิภาพและสามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้.
ภาพ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.ฉะเชิงเทรา/ข่าวกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ฉะเชิงเทรา

ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบางปะกง ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมบัติ ทั่งทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 รูปแบบ (Video Conference) ระบบ Zoom Meeting พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ จำนวน 6 คน โดยมอบนโยบาย ตัวชี้วัดสำคัญ การพัฒนางานด้านวิชาการ และระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้มีประสิทธิภาพและเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพต่อไปกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม คือบุคลากรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทย จำนวน 60 คน
 
 
 
———————————————————–
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ฉะเชิงเทรา

 

 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุทธโสธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมบัติ ทั่งทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
ทั้งนี้ มีการนำเสนอผลการดำเนินงานคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ระดับจังหวัด จำนวน 18 คน
 
ภาพ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร สสจ.ฉะเชิงเทรา/ข่าว กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สสจ.ฉะเชิงเทรา