การจัดการความรู้ KM

การจัดการความรู้ โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

เลขที่ เรื่อง หน่วยงาน
 KM001  การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายจากมูลฝอยติดเชื้อ  หน่วยจ่ายกลาง
 KM002 แนวทางการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย   ผู้ป่วยนอก
 KM003  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 13/2562   เภสัชกรรม
KM004 วารสารสุขภาพภาคประชานภาคกลางปี 2562
KM005 ตัวอย่างการปฏิบัติท่าต่างๆที่ใช้ในพิธีการถวายความเคารพ
KM006 ตรวจจับเลข Gen คนไทย แจ้งเตือนผ่าน Line Notify ศูนย์ประกัน
KM007 นวัตกรรม เครื่องบันทึกเสียงหลายภาษา รังสีวิทยา
KM008 ทบทวนการบริหารยา เภสัชกรรม
KM009 วิธีการทำหน้ากาก Face Shield โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ทันตกรรม
KM010 คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่าน Hosxp ด้วยตนเอง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM011 ขั้นตอนการพิมพ์แบบฟอร์มผู้ป่วยนอกงานฉุกเฉิน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM012 การใช้ Infographic กับงานนำเสนอเบื้องต้น , ขั้นตอนการทำ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
KM013 คู่มือการใช้งาน H4U งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM014 การแก้ปัญหาเรียกคิว(ห้องฉุกเฉิน)ไม่ดัง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
KM015 การศึกษาผลของบาล์มจากสารสกัดดอกมะลิต่อคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุ งานแพทย์แผนไทย