Kick off รณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุขให้กับหญิงไทยอายุ 11-20 ปี

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 25666 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนดัดดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรานายแพทย์ศรีศักดิ์ ตั้งจิตธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมกิจกรรม Kick off รณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)ตามนโยบายเร่งรัด 100 วัน ของกระทรวงสาธารณสุขให้กับหญิงไทยอายุ 11-20 ปี โดยเป็นผู้กล่าวรายงาน นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV ในกลุ่มเป้าหมายมุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลพุทธโสธร สาธารณสุขอำเภอเมือง จำนวน 50 คน และเด็กนักเรียนหญิงโรงเรียนดัดดรุณี จำนวน 491 คน

ประชุมการกำกับและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน

19 เมษายน 2561

สำนักโรคเอดส์  วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ร่วมกับสคร.ที่6 ชลบุรี/ อบต./ สสอ./ รพ.สต./สภาเด็กและเยาวชน/ภาคประชาสังคมตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว    จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประชุมการกำกับและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานในกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน ตำบลโพรงอากาศ  อำเภอบางน้ำเปรี้ยว    จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การถอดบทเรียนการดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561

วันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง ร่วมกับ UCSF/สคร.ที่ 6 ชลบุรี/ศตม.ที่ 6.1 ศรีราชา /กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.ฉะเชิงเทรา/คปสอ.สนามชัยเขต/อบต.ท่ากระดาน/อสม.และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการถอดบทเรียนการดำเนินการกำจัดโรคไข้มาลาเรียในตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปขยายผล กำหนดนโยบายและข้อตกลงการมุ่งสู่การกำจัดโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นประเด็นการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายทั้งระดับนโยบาย และระดับพื้นที่
โดยได้ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ 2 จังหวัดที่มีรูปแบบ
และกระบวนการกำจัดโรคฯ ที่โดดเด่น และมีประสิทธิภาพในประสานความร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดยะลา
ในโอกาสนี้. นายแพทย์กสิวัฒน์. ศรีประดิษฐ์. นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สสจ.ฉะเชิงเทรา. กล่าวต้อนรับ และร่วมอภิปรายแนวทางดำเนินงานกำจัดโรคไข้มาลาเรียของจังหวัดฉะเชิงเทรากับคณะฯ ด้วย

  

 

การค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรค ไข้มาลาเรีย ณ บ้านนาอิสาน 16 กุมภาพันธ์ 61

16 ก.พ.61 เวลา 9 – 16 น.
คปสอ.สนามชัยเขต และอบต.ท่ากระดาน ร่วมกับ
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงศรีราชาที่ 6.1 ศรีราชา ออกปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรค
ไข้มาลาเรีย ณ บ้านนาอิสาน หมู่ที่ 15 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ผลงานเจาะโลหิตคนไทย 85 คน ต.1(มอญ) 28 คน รวม 113 คน แจกยาทากันยุง 250 ซอง และให้สุขศึกษาการป้องกันตนเอง. และฝึกบุคลากรในพื้นที่ในการทำ Thick film/Thin film ตาม
มติของการประชุม warroom โรคไข้มาลาเรียครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561
ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรฯ
ให้สามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และติดตามผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ได้ต่อไป

คปสอ.ท่าตะเกียบ จัด warroom โรคไข้มาลาเรีย ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. คปสอ.ท่าตะเกียบ จัด warroom โรคไข้มาลาเรีย ครั้งที่ 2 เพื่อทบทวนและวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นายแพทย์เกริกภัทร ลิมปพยอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าตะเกียบเป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางนางรวิสรา จิรโรจน์วัฒน
รองผอ.สคร.ที่ 6 ชลบุรีพร้อมด้วยคณะ และนายแสวง ทองสีจัด หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.1 ศรีราชาและคณะ นายสุพจน์ กังใจ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ และผู้รับผิดชอบงานของสสจ.ฉะเชิงเทรา/ รพ.ท่าตะเกียบ / สสอ.ท่าตะเกียบ/ รพ.สต./อบต./อสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน
ผลการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมมีมติใช้การค้นหาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง การรักษาหายขาด และการควบคุมยุงพาหะ เป็นมาตรการหลัก ในการปฏิบัติงานร่วมกัน. ทางด้านสคร.
พร้อมสนับสนุนสารเคมีให้พื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่. และศตม.จะดำเนินการขอสนับสนุนชุดตรวจมาลาเรียอย่างรวดเร็วจากกระทรวงฯ มาสนับสนุน เพื่อให้พื้นที่สามารถค้นหาผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้น ส่วนอบต.ได้เร่งดำเนินการนำงบฉุกเฉินออกมาใช้ในเบื้องต้นแล้ว ส่วนแผนระยะยาว จะเร่งดำเนินการนำเข้าแผนฯ ต่อไป. ซึ่งทางอปท.คาดว่าคงไม่มีปัญหา เนื่องจากเป็นเรื่องสุขภาพของประชาชนโดยตรง