ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565

1.template MMR กสธ 65

2. เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

3. IQ

4. KPI template_2565 (อัตราคลอด15-19ปี)

5. Care Plan ตชว.กสธ. ปี65

6. พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

7. Geriatric_edit

8.จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ – ปีงบ2565

9. template(พฤติกรรมพึงประสงค์)

10.แจ้งเวียนKPI Template กระทรวง_สถานประกอบการ

11.พชอ. template_2565

12.กสธฉ_PP_P_ตัวชี้วัด EOC สป สธ 2565

13. กลุ่มสงสัยป่วย DM HTได้รับการตรวจติดตาม ปี 65

14.ประเมินระบบเฝ้าระวัง Env.Occ

15.ควบคุมโควิด 21-28 วัน

16. Template ตัวชี้วัดวัคซีน COVID-19 นโยบายสธ.-กรม คร

17.V9-ระดับความสำเร็จโควิด 19 ปี 2565

18.KPI Template (จำนวนผลิตภัณฑ์สุขภาพ) ปี 2565 ปรับแก้ไข

19. อาหารปลอดภัย 2565

20.@151164_G_C hospital (2565)

21. Template จังหวัดจัดการฯ ปี 65

22.PCU

23.template ประชาชน

24. อสม หมอประจำบ้าน

25. Stroke

26.TB

27. Fatality Rate of Covid19

28. Template ร้อยละของโรงพยาบาลที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพรองรับโควิด

29.RDU KPI template_RDU 65 for MOPH 14Sep2021

30.KPI template_AMR ปี 65 E16.08.64

31. Newborn

32. Palliative Care

33.ร้อยละของผู้ป่วยนอกฯ

34. เข้าถึงบริการซึมเศร้า

35. ฆ่าตัวตาย

36. Sepsis

37. Refracture Rate

38. STEMI

39.cancer

40. ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโปรแกรม TCB Plus

41. Cancer Coordinator

42. CKD

43. Blinding Cataract

44. Transplant

45. Retention Rate

46. IMC

47. ODS

48. MIS

49. กัญชา

50. Triage Level 1

51. ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

52. ER คุณภาพ

53. พื้นที่เกาะ

54. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

55.มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร

56. การบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพร

57.สบส. อุตสาหกรรมการแพทย์

58. ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ

59. ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมรองรับการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นได้รับการพัฒนา

60.จำนวนองค์กรแห่งความสุขฯ ปี 65

61. ITA_สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

62.ITA_กระทรวง

63.ตรวจสอบภายใน

64.PMQA

65. HA

66.template_รพ.สต.ติดดาว

67.template(EMS)

68. ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล_2565

69. template_2565-ict

70.KPI template_รับยาร้านยา ปี65

71. complianceครั้ง

72. สิทธิประโยชน์ฯ 3 ระบบ (13 ส.ค. 64)

73. ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน

74. จำนวนนวัตกรรม ปี 65 ส่ง 04082564

75.v5 Template นวัตกรรมเขต 65

ใส่ความเห็น