เครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านโพธิ์

เครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านโพธิ์ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์

ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 16 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเกาะไร่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองขุด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองบ้านโพธิ์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองประเวศ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลดอนทราย

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเทพราช

รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าพลับ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองตีนนก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองบัว

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางซ่อน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางกรูด

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแหลมประดู่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลลาดขวาง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสนามจันทร์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแสนภูดาษ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลสิบเอ็ดศอก