งานพยาบาลผู้ป่วยใน

หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล

หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยใน