ระบบสารสนเทศ

จองห้องประชุม
ระบบแจ้งซ่อมงานไอที
ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
ระบบข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศด้านสารธารณสุข อำเภอบ้านโพธิ์
ระบบบริหารความเสี่ยง
ระบบค้นหาวันนัด
ระบบรายงานThaiRefer
สรุปประชากรจังหวัด
ระบบประสานงานข้อมูลเยี่ยมบ้าน
ระบบส่งข้อมูลดูประวัติผู้รับบริการ รพ.บ้านโพธิ์
ประกาศนโยบายระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565