ผลงานตามยุทธศาสตร์ รอบ 6 เดือน

สรุปการประเมินผลการรับรองการปฏิบัติราชการ PA-PSPG เครือข่ายสุขภาพอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2561