กลุ่มงานพยาบาล

กลุ่มงานการพยาบาล
งานพยาบาลผู้ป่วยใน
งานพยาบาลผู้ป่วยนอก
งานพยาบาลผู้คลอด
งานพยาบาลหน่วยงานควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
งานพยาบาล ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช