ผลงานเด่นและความภาคภูมิใจ

ปี 2567

ปี 2566

ปี 2565

ปี 2564

– ปี 2564 ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมอนามัย รับรองว่าโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน

GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus (ระยะเวลารับรอง 9 เมษายน 2565 – 8 เมษายน 2566 )

 ปี 2563

 ปี 2562

– มีนาคม 2562 โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

วันที่ 15 มีนาคม 2562 แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ เป็นผู้รับมอบใบประกาศนียบัตร Re-accreditation จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในงานงานประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 20 “Change & Collaboration for Sustainability” ณ ศูนย์การประชุม Impact เมืองทองธานี

 ปี 2561

– กรกฎาคม 2561 คุณแสงเดือน บุญเจริญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานวิจัย เรื่อง การศึกษาสถานการณ์ผู้ป่วย sepsis โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ สสจ.ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561  ณ โรงแรมทีวินเทจ บางคล้า

– กรกฎาคม 2561 งานแพทย์แผนไทย เข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการ “ยาพอกสมุนไพรพื้นบ้านผสานพลังชุมชน” ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการ สสจ.ฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 ณ โรงแรมทีวินเทจ บางคล้า

– มิถุนายน 2561 ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านโพธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต จากการนำเสนอผลงาน“สร้างสุข 5 มิติ” ในงานสัมนาพัฒนากลไกการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต ณ โรงแรมปริ๊นพาเลส กรุงเทพฯ

– มีนาคม 2561 คุณกนกวรรณ สาธุอยู่ศิริกุล ได้รับรางวัล ชมเชย ผลงาน Beat Practice ในการพัฒนาระบบงานยาเสพติด ของหน่วยบำบัดในจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงแรมเกรนด์รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ปี 2560

– ปี 2560 ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขต ในการประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกนัเอดส์ในที่ทำงาน” ปี
2559 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

– ปี 2560 ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการประเมินรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพ
ติด (HA ยาเสพติด) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติ (ระยะเวลารับรอง 21 มีนาคม 2560 – 20 มีนาคม 2563)

– ปี 2560 ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมอนามัย รับรองว่าโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
GREEN & CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน (ระยะเวลารับรอง 31 กรกฎาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2563)

– ปี 2560 ได้นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “ทีมเครือข่าย สายสัมพันธ์ การเรียนรู้สู่การพัฒนา”ในการ
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) สาขาระบบบริการ
ปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ ครั้งที่ ๔ ณ.โรงแรมซันทารา กรุงเทพฯ

– ปี 2560 ได้นำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุ ฉุกเฉินสาธารณภัยครั้งที่ 4        ปี 2560 เรื่อง “สถานการณ์และสาเหตุการกลับมารักษาซ้ำใน 48 ชั่วโมงของผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

– ปี 2560 ได้รับประกาศนียบัตรผ่านการประเมินรับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด (HA ยาเสพติด) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ (ระยะเวลารับรอง 21 มีนาคม 2560 –      20 มีนาคม 2563

– ปี 2560 ได้รับประกาศนียบตัรจากกรมอนามัย รับรองว่าโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ได้ปฏิบัติตามมารตฐาน
GREEN & CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน (ระยะเวลารับรอง 31 กรกฎาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2563)

– ปี 2560 ได้นำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง “ทีมเครือข่าย สายสัมพันธ์ การเรียนรู้สู่การพัฒนา”ในการ
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) สาขาระบบบริการ
ปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ ครั้งที่ ๔ ณ.โรงแรมซันทารา กรุงเทพฯ

– ปี 2560 ได้นำเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอุบัติเหตุ ฉุกเฉินสาธารณภัยครั้งที่ 4 ปี
2560 เรื่อง “สถานการณ์และสาเหตุการกลับมารักษาซ ้าใน 48 ชวั่ โมงของผปู้ว่ ยแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลบ้านโพธิ์

[foogallery id=”775″]

ปี 2559

– ปี 2559 ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ระดับดี

– ปี 2559 ผ่านการรับรองการประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล ระดับดีเด่น

– ปี 2559 ได้รับประกาศนียบัตร การขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

ปี 2558

– ปี 2558 ได้รับรางวัลอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ภายใต้ระบบสุขภาพอำเภอดีเด่น ประจำปี
งบประมาณ 2558 จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

ปี 2557

– ปี 2557 ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ระดับจังหวัดประเภทนวัตกรรม เรื่อง “Love Future Life” สติกเกอร์ ติดตามมาตรฐานการดูแลและรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดสร์ายบุคคลแบบมีส่วนร่วม

ปี 2556

– ปี 2556 ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ยึดตรึงเด็กสำหรับถ่ายภาพ X-Ray
ทรวงอก