ประวัติโรงพยาบาลบ้านโพธิ์

ประวัติโรงพยาบาลบ้านโพธิ์

 

       อำเภอบ้านโพธิ์มีการสร้างสุขศาลาประจำอำเภอบ้านโพธิ์ขึ้น ณ. บริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ในปี พ.ศ. 2481 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2517 ประชาชนในอำเภอบ้านโพธิ์ โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคหบดีกลุ่มหนึ่ง มีความเห็นร่วมกันว่าสุขศาลาที่ให้บริการอยู่เดิมมีสภาพเก่าทรุดโทรมมาก และคับแคบไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุม  จนในที่สุด นายเตี้ย นางเปี่ยมจิตต์  ไชยเชื้อ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 5  ไร่  ติดถนนสายฉะเชิงเทรา – บ้านโพธิ์ โดยห่างจากสุขศาลาเดิมประมาณ  1  กิโลเมตร ส่วนสุขศาลาเดิมได้ทำการรื้อและสร้างใหม่ และใช้เป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอในเวลาต่อมา

โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ได้งบประมาณก่อสร้างในปี พ.ศ. 2517 เริ่มให้บริการตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในต้นปี พ.ศ. 2518 แต่มีฐานเป็นสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง โดยอาคารโรงพยาบาลเป็นอาคารชั้นเดียว ซึ่งเป็นทั้งตึกอำนวยการและหอผู้ป่วย มีเตียงรับผู้ป่วยได้ 10 เตียง โดยมีนายแพทย์จำนง  ฉิมะพันธ์ เป็นแพทย์ประจำ โดยในขณะนั้นนอกจากอาคารโรงพยาบาลแล้ว มีเพียงบ้านพักแพทย์และพยาบาลอีก 5 หลังเท่านั้น  ตั้งอยู่กลางทุ่งนาไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปา ต้องขอให้อำเภอส่งน้ำมาให้เป็นวันๆ ไป

พ.ศ. 2519 ได้รับการยกฐานเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย โดยมีนายแพทย์สมชาติ  ภาสอาจ เป็นผู้อำนวยการคนแรก และได้ริเริ่มระบบไฟฟ้า ประปา และถังเก็บน้ำฝน

พ.ศ. 2521 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลบ้านโพธิ์ โดยมีนายแพทย์นิวัติ  โกศลานันท์ เป็นผู้อำนวยการแทนแพทย์สมชาติ ภาสอาจ ที่ลาศึกษาต่อ

พ.ศ. 2523 นายแพทย์อภิชัย  ยงศิริวิทย์ เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2524 นายแพทย์ภิทยภูมิ  ภัทรนุธาพร เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ริเริ่มให้โรงพยาบาลเป็นที่นิยมของประชาชนมากขึ้น ขณะเดียวกันได้ปรับปรุงสถานที่และโครงสร้างการบริหารงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พ.ศ. 2526 นายแพทย์ชูชัย  ศรชำนิ เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2527 มีการขยายโรงพยาบาล โดยมีการรณรงค์จัดหาทุนเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 7 ไร่ 2 งาน

พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณสนับสนุนก่อสร้างห้องเอ็กซเรย์ และเครื่องเอ็กซเรย์

พ.ศ. 2529 สร้างตึกเฉลิมพระเกียรติ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสนับสนุนโรงพยาบาล และประชาชนในท้องที่ โดยมีทหารช่าง ช.พัน 2 ค่ายศรีโสธร เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินบริจาคจำนวน 3 ล้านบาทเศษ

พ.ศ. 2530 นายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ ลาศึกษาต่อ และแพทย์หญิงดวงกมล ไทยวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการแทน

พ.ศ. 2532 นายแพทย์อุดม  นุชอินทรา เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2533 นายแพทย์วิรัตน์  รัตนยานนท์ เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2535 นายแพทย์ประพันธ์  พิมุ เป็นผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2539 นายแพทย์ประพันธ์  พิมุ ได้ทำเรื่องขอยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และเสนอขอก่อสร้างตึก 4 ชั้น และได้รับอนุมัติในเดือนพฤษภาคม แต่นายแพทย์ประพันธ์ได้ลาศึกษาต่อ

1 มิถุนายน 2539 นายแพทย์กสิวัฒน์  ศรีประดิษฐ์ ย้ายมาเป็นผู้อำนวยการแทน โดยได้เริ่มมีการก่อสร้างอาคาร 4 ชั้น ขึ้นในเดือนสิงหาคม 2539 และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์จนถึง มิถุนายน 2561

มิถุนายน 2561 แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี ย้ายมาดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์

กรกฎาคม 2564 นายแพทย์วันชัย ศรีพุก ย้ายมาดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโพธิ์