กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

– รายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพEEC

– มาตรฐานการพยาบาล งานอาชีวอนามัย

– คู่มือตรวจประเมินงานอาชีวอนามัย

–  มาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล

–  นโยบายด้านการจัดการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม

– คู่มือด้านสุขาภิบาลอาหาร

– คู่มือด้านคุณภาพน้ำบริโภค

– คู่มือด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

– เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

– เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลชุมชน

– เกณฑ์และแนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

– อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน