ผลงานตามยุทธศาสตร์ รอบ 9 เดือน

สรุปการประเมินผลการรับรองการปฏิบัติราชการ PA-PSPG เครือข่ายสุขภาพอำเภอ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2561