หน่วยงานภายใน

กลุ่มงานบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานพยาบาล
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กลุ่มงานเภสัชกรรม
กลุ่มงานทันตกรรม
กลุ่มงานรังสีวิทยา
กลุ่มงานโภชนาการ
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
กลุ่มงานแพทย์แผนจีน
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์