สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเครือข่ายบริการสุขภาพปี 2565